Uncategorized

Natychmiastowe zastosowanie jednoczasowej implantacji.

Badania kliniczne zostały podjęte w celu określenia przydatności zmodyfikowanej tkankowo kości, mezenchymalnych komórek macierzystych, bogato płytkowego osocza oraz fosforanu ft-trójwapniowgo, jako materiałów służących do przeszczepów podczas augmentacji dna zatoki szczękowej lub podczas plastyki wyrostka i natychmiastowe zastosowanie jednoczasowej implantacji u 6 pacjentów z wysokością wyrostka zębodołowego wahającą się od 3 do 5 mm. Wszystkie 20 wprowadzonych implantów były stabilne kliniczne podczas drugiego etapu zabiegu oraz po okresie 12 miesięcy od implantacji.

Polecamy skontaktować się z kliniką Stankowscy-Białach, w której wykwalifikowani specjaliści z największą starannością dobierają i wykonują protezy stomatologiczne a także wszelkie rodzaje mostów protetycznych w ramach usług protetyka Poznań. Ponadto są specjalistami w zakresie usług implanty Poznań.

Analiza porównawcza przed i pozabiegowych zdjęć radiologicznych wykazała widoczny średni wzrost wysokości zmineralizowanej tkanki o wartości 7,3 ± 4,6 mm. Zastosowana w formie konglomeratu zmodyfikowana tkankowo kość dała trwałe i przewidywalne wyniki w pojęciu sukcesu implantacji.

Odbudowa oparta na implantatach stała się standardem przy odtwarzaniu zwarcia. Warunkiem koniecznym do wprowadzenia implantów zębowych jest obecność wystarczającej ilości kości. W rzeczywistości chirurdzy często stoją przed problemem rozległych ubytków kostnych wyrostka zębodołowego spowodowanych chorobami przyzębia, lub innymi poważnymi zaburzeniami. Przewidywalna regeneracja kości rozległych ubytków kostnych ze swoją złożoną morfologią może stanowić trudne kliniczne wyzwanie, szczególnie przy znacznych pionowych zanikach oraz w przypadku głębokich kieszonek dziąsłowych. Pośród różnych technik rekonstrukcji rozległych ubytków wyrostka zębodołowego, przeszczepy autogennej kości stały się przewidywalnym oraz dobrze udokumentowanym postępowaniem chirurgicznym i zostały jednoznacznie zaakceptowane jako standardowa procedura czyli zastosowanie jednoczasowej implantacji. Jednakże, metoda ta związana jest ze znacznym ryzykiem zachorowalności, włączając w to zakażenie, wady rozwojowe/zniekształcenie, ból oraz utratę funkcji.

Poprzednie podejście do powyższego problemu skupiało się na poszukiwaniu nowych materiałów do przeszczepów, jak na przykład przeszczepów w obrębie tego samego gatunku, przeszczepów obcogatunkowych oraz substytutów alloplastycznych. Jednakże, przeszczepy w obrębie jednego gatunku dostępne są w ograniczonej ilości ze względu na brak dawców tkanek, natomiast przeszczepy obcogatunkowe obciążone są ryzykiem transmisji chorób. Materiały syntetyczne objęte są większą podatnością na infekcję, możliwością wydzielenia oraz niepewnym okresem interakcji z fizjologią gospodarza. Ze względu na powyższe warunki, autorzy wykonali próbę odtworzenia kości w przypadku znacznych ubytków kostnych z zastosowaniem minimalnej inwazyjności oraz zadowalającej plastyczności jako alternatywę kliniczną dla przeszczepów kości autogennej.  Nowa technologia nosi nazwę „wstrzykiwania kości” i obejmuje morfogenezę nowej tkanki z zastosowaniem konstrukcji utworzonej z izolowanych komórek z biokompatybilnych rusztowań, fosforanu B-trójwapniowego (betatricalcium phosphate, B-TCP) oraz czynników wzrostu ustalonych metodami inżynierii tkankowej.

Polecamy skontaktować się z kliniką Stankowscy-Białach, w której wykwalifikowani specjaliści z największą starannością dobierają i wykonują protezy stomatologiczne a także wszelkie rodzaje mostów protetycznych w ramach usług protetyka Poznań. Ponadto są specjalistami w zakresie usług implanty Poznań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *