• Uncategorized

  Dwuczęściowe systemy implantologiczne

  Obserwacje histologiczne i radiologiczne sugerują, że wokół tkanki kostnej i tkanek miękkich implantów stomatologicznych istnieje wymiar biologiczny, który rozszerza się dowierzchołkowo od miejsca połączenia łącznika z implantem. Dokumentacją radiologiczną wskazującą na obecność wymiaru biologicznego można. potwierdzić poprzez pionową repozycję kości wyrostka zębdołowego oraz następowy przyczep tkanek miękkich do implantu, który ma miejsce po jego odsłonięciu i wystawieniu na działanie środowiska jamy ustnej oraz przyłączeniu komponentów protetycznych o odpowiedniej średnicy. Pierwotnie dwuczęściowe systemy implantologiczne odbudowywano za pomocą komponentów protetycznych. Długoterminowe kontrolne badania radiologiczne wykazały mniejszą aniżeli oczekiwaną zmianę wysokości kości wyrostka zębodołowego w wymiarze pionowym, w porównaniu do zmiany wysokości wyrostka standardowo obserwowanej wokół implantów odbudowanych w sposób konwencjonalny komponentami protetycznymi o odpowiednich…

 • Uncategorized

  CESEAD – systemy żywic kompozytowych

  Cesead jest światłoutwardzalną żywicą hybrydową zawierającą 82% wagowych części wypełniacza. Została opracowana z przeznaczeniem na korony i mosty z żywicy, które miały zastąpić porcelanę. Może być używana do pokrywania metalowych modeli oraz szkieletów koron i mostów, a także na korony oraz licówki całkowicie zbudowane z żywicy. Cesead Cesead występuje w 16 odcieniach odpowiadających odcieniom na kolorniku Vita-Lumin. Dla otrzymania właściwego koloru konieczne jest użycie w kolejności opakera, odcienia zbliżonego kolorem do szyjki zęba, zębiny, szkliwa i odcieni transparentnych.System zawiera modyfikatory barwników i opakerów. Zawiera również primer opakera (czynnik zapoczątkowujący reakcję), który pozwala na „silne” związanie opakera z metalem. Dodatkowo primer chemicznie utwardza żywicę opakera i w ten sposóbmożliwe jest zainicjowanie utwardzania żywicy opakera nawet „na styku” z metalem, gdzie dostęp dla utwardzającego światła je st trudny. Utwardzanie światłem…

 • Uncategorized

  Badanie tkanek otaczających implant

  Tkanki miękkie, które otaczają przezśluzówkową część implantu, określa się mianem okołoimplantowej błony śluzowej. Struktury i wymiary tej błony śluzowej mają wiele cech wspólnych z dziąsłem wokół zębów. Oprócz koncepcji szerokości biologicznej odpowiedzialnej za grubość tkanek miękkich zarówno wokół zębów, jak i implantów, istnieją także fundamentalne różnice między tymi dwoma rodzajami tkanek. Powierzchnia korzenia zęba jest pokryta warstwą cementu, z którego wychodzą włókna kolagenowe w kierunku prostopadłym do osi podłużnej zęba i łączą się z otaczającymi go tkankami twardymi i miękkimi. Implant Poznań nie posiada cementu korzeniowego i z tego powodu włókna kolagenowe nie są w stanie przywierać do jego powierzchni w taki sposób, w jaki tworzy się przyczep biologiczny i mechaniczny do…

 • Uncategorized

  Analiza modeli orientacyjnych

  Analiza modeli orientacyjnych Przy planowaniu leczenia protetyczno-implantologicznego analiza modeli orientacyjnych musi być przeprowadzona bez wyjątków także u pacjentów z bezzębiem. Modele badawcze, wykorzystując łuk twarzowy i odpowiednią rejestrację zwarcia, należy umocować w artykulatorze lub w prostych przypadkach w okludatorze. Linię graniczną między błoną śluzową ruchomą a nieruchomą w jamie ustnej należy przenieść na model. Z punktu widzenia implantologii prawidłowa ocena bezzębnej szczęki i żuchwy bez uwzględnienia ich przestrzennej relacji nie jest możliwa. Analiza modeli orientacyjnych Na podstawie zaartykulowanych modeli stwierdza się, czy u pacjenta, u którego ma być wykonana implantacja, korzystna jest pionowa odległość żuchwy i szczęki dla wprowadzenia wszczepów śródkostnych z odpowiednią suprastrukturą. Przy silnie rozbudowanej bezzębnej szczęce i żuchwie dla konstrukcji protetyczno-implantologicznej odległość między wyrostkowa może być za mała.Często w tego typu przypadkach wyrostki zębodołowe mają dodatkowo kształt szablowaty…

 • Uncategorized

  Wady zgryzu a ich wpływ na wady wymowy

  Wady zgryzowe i zębowe utrudniają lub uniemożliwiają prawidłową artykulację głosek dentalizowanych. Zgryz to ustawienie względem siebie zębów górnych i dolnych. Prawidłowy zgryz polega na zetknięciu się zębów dolnej szczęki z zębami nieruchomej szczęki górnej. Pierwsze zęby trzonowe  dolne stykają się z pierwszymi zębami trzonowymi górnymi w ten sposób, że dolny ząb trzonowy jest nieznacznie przesunięty do przodu w stosunku do zęba trzonowego górnego. Siekacze górne minimalnie przykrywają siekacze dolne. Odchylenia w ustawieniu dolnej szczęki w stosunku do szczęki górnej nazywane są wadami zgryzu. Zaburzenia obejmują całe łuki zębowe, względnie ich przedni lub boczny odcinek, mogą występować jednostronnie lub dwustronnie. Wszelkie wady zgryzowe utrudniają prawidłową artykulację, zwłaszcza głosek dentalizowanych. Przy wymawianiu tych głosek dochodzi do zbliżenia do siebie…

 • Uncategorized

  Ceramika glinowa

  Infiltrowana szkłem ceramika glinowa (In-Ceram). Infiltrowana szkłem, spiekana ceramika na bazie tlenku glinu ma wybitny poziom odporności na złamanie. Korony In-Ceram są stosowane, jako pojedyncze korony na zęby przednie i w odcinku zębów tylnych. Zgodnie z zaleceniami producenta, trzypunktowe mosty w odcinku przednim są również dopuszczalne w przypadku małych sił zgryzowych. Lekarze stomatolodzy, technicy dentystyczni i pacjenci powinni być świadomi ryzyka złamania mostów oraz tego, jak trudno jest usunąć zacementowany most. Przystosowaniu w leczeniu krótkich mostów wskazane jest jednak, aby w proksymalnych regionach kontaktowych podstawa na bazie glinu była ukształtowana wystarczająco solidnie. Ceramika glinowa Gęsta masa składa się z tlenku glinu I jest wlewana na absorbujący ogniotrwały model/kikut, który następnie przez wypalanie dochodzi do temperatury,…

 • Uncategorized

  Wyciski w bezzębiu

  Wyciski w bezzębiu Wycisk taki jest dokładną odbitką pola protetycznego. Anatomiczne odtwarzają stan tkanek w spoczynku a czynnościowe to odbicie dynamicznej sytuacji, która powstaje w tkankach miękkich podczas żucia, itp. Wyciski anatomiczne. To odwzorowanie tkanek w spoczynku wcale takie nie jest. Następuje zawsze minimalne przesuniecie tkanek w jamie ustnej i powoduje to naturalne odbicie pola protetycznego. Z wycisku anatomicznego wykonuje się model roboczy(może być tez diagnostyczny i wstępny). Na tym modelu technik wykonuje łyżkę indywidualna. Do pobrania wycisku anatomicznego używamy standardowych łyżek wyciskowych metalowych lub akrylowych, płytkich o zaokrąglonych kształtach, dostosowanych do bezzębia. Ważny jest dobór odpowiedniej wielkości łyżki. Za mala nie obejmuje całego pola protetycznego. Za duża powoduje odsuniecie tkanek…

 • Uncategorized

  Osadzanie koron ceramicznych

  Osadzanie koron ceramicznych Wkłady ceramiczne muszą być cementowane cementami kompozytowymi. Jeśli się tego nie zrobi, to ryzyko złamania wkładu jest duże. Wkłady ceramiczne, podobnie jak licówki ceramiczne, mogą również trwale funkcjonować, jeżeli zostaną prawidłowo osadzone. Dobór odpowiedniego cementu Niewielkie, szczególnie transparentne wkłady mogą być dobrze przyklejane wyłącznie światłoutwardzalnymi systemami cementów (np. Scotchbond MP, opali­zująca pasta A cementu 3M). Takie połączenie znacz­nie ułatwia cementowanie. Żeby uniknąć problemów, lekarze stomatolodzy powinni znać różnice między poszczególnymi mate­riałami ceramicznymi. Większość ceramik może być dobrze wytrawiana kwasem fluorowodorowym i po silanizacji, w sposób niezawodny solidnie mikromechanicznie i chemicznie adhezyjnie zacementowana. Jednakże techniki, które są odp. dla konwencjonalnych ceramik, nie nadają się do infiltrowanych szkłem ceramik na bazie tlenku…

 • Uncategorized

  Rodzaje łączników dolnej protezy

  Rodzaje łączników dolnej protezy Łuk podjęzykowy – najbardziej racjonalna i rozpowszechniona konstruk­cja dolnego łącznika, zapewniająca wystarczającą sztywność i ułatwiająca kontrolę i usuwanie płytki nazębnej i płytki protez. Rodzaje łączników dolnej protezy Stosunek łuku podjęzykowego do błony śluzowej wyrostka zębodołowego jest uzależniony od konfiguracji wyrostka zębodołowego. W przypadku, gdy układ ściany językowej wyrostka jest równoległy do łuku lub rozbieżny, może on przylegać do błony śluzowej, natomiast gdy jest zbieżny w kierunku do dna jamy ustnej, łuk musi być od błony śluzowej odsunięty, gdyż w miarę osiadania protezy może stać się czynnikiem traumatyzującym. Wysokość łuku podjęzykowego nie powinna być mniejsza niż 4 mm, szerokość (grubość) zaś powinna zapewniać wystarczającą sztywność całej konstrukcji. Górny brzeg łuku powinien…